İş

Kurumlara deprem vergisi geliyor! %10 kesinti yapılacak

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu’nda, Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin 12 maddeden oluşan birinci bölümü kabul edildi.

Teklife eklenen hususlara göre, Vergi Tarz Kanunu kapsamında yapılacak başvuruların ve ödenecek taksitlerin süresi, Kahramanmaraş’ta meydana gelecek depremlerin etkileri dikkate alınarak bir ay uzatılacak. Mücbir sebebin beyan edildiği illerdeki bürolara borçlu olanlar, mücbir sebebin bitimini takip eden ay sonuna kadar başvurarak bu süreyi takip eden aydan itibaren belirtilen süre ve şekilde ödemelerini yaparlar.

Gelir vergisi veya damga vergisi yok

6 Şubat – 31 Temmuz 2023 tarihleri ​​arasında patronların eşleri tarafından yapılan cari fiyat, prim ve ikramiye ödemelerine ek olarak 50 bin lirayı geçmemek üzere bire bir yardım ve nakdi yardımlar, çocukları veya ebeveynleri depremden etkilenmişse, prim matrahına dahil edilmez. Bu yardımlardan gelir vergisi ve damga vergisi alınmayacaktır.

Sahip oldukları konutları depremden etkilenen vatandaşlara ikamet amacıyla ücretsiz olarak tahsis eden konut sahiplerinden emsal kira bedeli uygulanmayacak.

Depremde hayatını kaybedenlerin mirasçılarına, sigorta ve emeklilik şirketleri ile Bireysel Emeklilik Sistemi’nden (BES) yapılan ödemelerden gelir vergisi stopajı yapılmayacaktır.

Noter ücreti ve noter ücreti alınmayacaktır.

Depremde hayatını kaybedenlerin mirasçılarına intikal eden malları ile patronların bunların eş, çocuk, anne ve babasına yaptığı yardımlar veraset ve intikal vergisinden istisna edilecek. Bu devirlerden dolayı veraset ve intikal vergisi beyannamesi ibraz edilmeyecek ve ihtarname aranmayacaktır.

Türk Ticaret Kanunu ve Vergi Usul Kanunu kararlarına göre, tutulması, korunması ve ibraz edilmesi zorunlu defter ve belgeleri depremde kaybolan mükelleflerin başvuru süresi 31 Temmuz’a kadar uzatılacak, 2023. Bu belgeyi il veya ilçe yönetim kurullarından almak mümkün olacak. Yeni kitap açılışları kolaylaştırılacak ve yeni kitapların onay süreçlerinde noter ücreti ve noter ücreti alınmayacaktır.

Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde ilan bedeli alınmayacaktır.

Deprem nedeniyle mücbir sebep durumunun ilan edildiği yerlerde faaliyet gösteren kişilerle ekonomik ve ticari ilişki içerisinde bulunan mükelleflerin alacaklarının tahsilinde ortaya çıkan güçlükler nedeniyle, şüpheli alacak karşılığına ilişkin şartlar uygulanacaktır. rahat ol

31 Temmuz 2023 tarihine kadar bu işlemlere ilişkin harç ve harçlar ile Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ilan ücreti, ticari işletmelerin, ticaret şirketlerinin ve mücbir sebep ilan edilen yerlerdeki şubelerinin yapacakları işlemlerden alınmayacaktır. deprem nedeniyle ticaret sicil müdürlüklerine

Mücbir sebep ilan edilen yerlerde depremden zarar gören esnaf ve sanatkarların ekonomik faaliyetlerinin devamına katkı sağlamak amacıyla 31 Temmuz 2023 tarihine kadar tescil, iptal işlemlerinde tescil gazete ilan bedeli alınmayacaktır. , tadil, tescil tasdik işlemleri esnaf sicil müdürlüklerinde yapılacak.

Depremde yıkılan veya ağır hasar gören binalar ile kullanılamaz hale gelen araçların vergi ve katkı payları ile varsa bu alacaklara ait yardımcı alacakları iptal edilecek. Vergi daireleri tarafından araçlara konulan hacizler kaldırılacak.

Tek seferlik ek vergi

Kurumlar faizinden indirime tabi istisna ve indirim tutarları ile bunların indirimli kurumlar vergisine tabi matrahları üzerinden, 2022 yılı kurumlar vergisi beyannamesinde gösterilmek suretiyle, devir faizi ile ilişkilendirilmeksizin yüzde 10 oranında, kurumlar vergisi mükellefleri tarafından; Öte yandan, kurumlar vergisi muafiyetlerinden ve en az yüzde 15 vergi yükü taşıdığı ispatlanan yurt dışından elde edilen kazançlardan yüzde 5 oranında ilave vergi alınacak.

Depremden etkilenen 11 il ile Sivas’ın Gürün ilçesindeki kurumlar vergisi mükellefleri kapsam dışında tutulacak.

Vergi indirimine izin verilmeyecektir.

Bu verginin ilk taksiti kurumlar vergisinin ödeme süresi içinde hesaplanarak, ikinci taksiti ise bu dönemi takip eden dördüncü ayda ödenir.

Hesaplanan ibraz konusu vergi, gider ve indirim olarak değerlendirilmeyecek; Kurumlar vergisi, kesintili vergi, tevkif edilen vergiler ve varsa yurt dışında ödenen vergiler dahil her türlü vergiden mahsup edilmesine izin verilmeyecektir.

Ek vergi kapsamına girmeyen mükellefler belirlenecek

Söz konusu vergi, birinci taksit kurumlar vergisi ödeme süresi içinde, ikinci taksit ise bu dönemi takip eden dördüncü ayda olmak üzere iki taksitte ödenecektir.

Risturn muafiyeti, tam mükellef kurumlardan yapılan bağış ve yardımlar gibi bazı istisna ve indirimler kapsam dışı bırakılacak ve ilave vergi kapsamına girmeyen mükellefler belirlenecektir.

Teklifle Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), il özel idareleri, belediyeler, Yatırım İzleme ve Uyum Başkanlığı (YİKOB) yeniden yapılandırma fırsatları sunuyor.

Feribot alacakları kapsama dahildir

Vergiler, vergi cezaları, idari ve itibari para cezaları, gümrük vergileri, sigorta primleri, toplum sigorta primleri, emeklilik ve kurumlar karşılıkları, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik primleri ve bu alacaklara ilişkin her türlü alacaklar esas alınır. faiz, zam, gecikme zammı, gecikme faizi, cezai faiz, gecikme cezası gibi ek alacaklar kapsama dahildir.

Alacak beyannamesine ilişkin düzenlemeler yapılmıştır.

Bu idarelerin Amme Alacaklarının Tahsili Hakkında Kanun kapsamında takip ve tahsil edilen diğer alacakları ile belediyelerin su, atıksu ve katı atık alacakları da yönetmelik kapsamındadır.

Ayrıca teklif ile işletmede bulunduğu halde kayıtlarda yer almayan veya şirkette yer almayan mal, makine, teçhizat, demirbaş ve kasalar ile ortaklardan alacakların beyanına ilişkin düzenleme yapılacak. kayıtları var ama işletmede yok.

Değişim oranları ne olacak?

Yönetmelik kapsamında kullanılacak Yİ-ÜFE aylık değişim oranı, 31 Aralık 2004 tarihine kadar her ay için Türkiye İstatistik Kurumu tarafından belirlenen Toptan Eşya Fiyatları Endeksi (TEFE) aylık değişim oranı, üretici fiyatları aylık değişim oranı Endeksi (ÜFE) 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren, 1 Ocak 2014 tarihinden itibaren ise yurt içi üretici fiyat endeksi (Y-ÜFE) aylık değişim oranını, 1 Kasım 2016 tarihinden itibaren ise aylık yüzde 0,75 oranını ifade edecek. .

Yapılandırılacak alacaklar

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, il özel idareleri, belediyeler tarafından takip edilen kesin kamu alacaklarından, Yönetmeliğin yayım tarihi itibarı ile henüz ödenmemiş veya ödeme süresi geçmemiş vergiler, ve YİKOB tahsilat daireleri ile belediyeler ve büyükşehir belediyelerinin su ve kanalizasyon idarelerinin bazı kesin alacakları ile vergi cezaları, idari para cezaları, Amme Alacaklarının Tahsil Edilmesine Dair Kanun uyarınca takip edilen alacaklar, gümrük vergileri ve idari para cezaları ve bu alacaklara ilişkin her türlü faiz, zam, gecikme zammı, gecikme faizi, gecikme cezası yapılandırılacaktır. .

İtirazlı olarak verilen beyannameler üzerinden tahakkuk eden alacaklar da kesin alacak olarak yapılandırılacaktır.

Ödeme döneminde fizik muayeneye izin verilecektir.

Her araç için ödenecek MTV, aracın idari para cezaları ve geçiş ücretinin en az yüzde 10’u ödenecek, taksit ödeme döneminde fiziki muayeneye izin verilecek.

1 Ekim 2020 tarihinden sonra gelen katma değer vergisinin ve bu vergilere ilişkin beyannameden doğan damga vergisinin tamamının ödenmesi gerekmektedir.

YİKOB’ların alacakları yapılandırılacak

Belediyelerin su, atıksu ve katı atık bedelleri ile bunların paylarının bir kısmı ile büyükşehir belediyelerinin katı atık bedelleri, su ve kanalizasyon idarelerinin su ve atıksu bedelleri ile giderlere katılma payları ile YİKOB’un alacakları yapılandırılacak.

Düzenlemeden yararlanmak isteyenlerin dava açmamaları, davalardan vazgeçmeleri ve kanun yollarına başvurmamaları da aranacak.

Gümrük vergisi tahakkukları da yapılandırılacak

Bu kurumların kesinleşmemiş veya dava aşamasında olan kamu alacakları da teklif kapsamına alınmıştır. Buna göre, yönetmeliğin yayımı tarihinin prestijiyle, resen veya idarece yapılan tarhiyatlar için birinci derece yargı mercileri nezdinde dava açılmış veya dava açma süresinin henüz geçmemiş olması, ve vergi tahakkuku, itiraz veya itiraz sürelerinin geçmemiş olması veya itiraz/itiraz veya itiraz süresinin geçmemiş olması. Düzeltme talebinde bulunulan veya düzeltme talebinde bulunma süresi geçmemiş veya düzeltme yoluna gidilmiş idarece veya re’sen yapılan vergi tarhiyatları ve gümrük vergisi tahakkukları da ayrıca yapılandırılacaktır.

Başvuru ve ödeme tarihleri ​​belirlenir ve düzenlenir

Teklif ayrıca gümrük yükümlülüğüne ilişkin olarak sadece vergi cezaları/idari para cezaları, yönetmelik kapsamında ihtilaflı idari para cezaları ve tarhlardan ihtilaflılara ilişkin davalarda ödenecek bedelleri de düzenlemektedir.

Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce başlanan ancak tamamlanamayan vergi inceleme ve takdir işlemlerine devam edilecektir. Bu işlemlerin tamamlanmasından sonra, tarh edilen vergilerin yapılandırılması ve düzenlemeden yararlanma, tebligat tebligatına bağlı olarak başvuru ve ödeme dönemleri belirlenir ve düzenlenir.

Bu kararlar vergi cezaları için de geçerli olacak.

Buna göre, düzenleme kapsamındaki sürelere katılım nedeniyle doğacak vergi ziyaı cezalarında, cezaya tabi olanların cezanın yüzde 25’ini belirtilen süre içinde ödemeleri halinde cezanın kalan yüzde 75’inden feragat edilecek ve biçim.

Bu kararlar, Yönetmeliğin yayımı tarihi itibari ile beyan edilmeyen, Yönetmelik kapsamındaki devirler için yayımı tarihinden önce, pişmanlık istemi ile veya kapsamında verilen vergi cezaları hakkında da uygulanacaktır. Ödeme ile ilgili kurallara aykırı açıklama daveti ve daha önce verilmiş olan vergi beyannameleri için.

Belirlenen süre içinde ödenmesi şartıyla teklif kararlarından yararlanılabilir.

Yönetmelik yayımı tarihinden önce tamamlanmış olmakla birlikte, değerleme kurulu kararları ile ilgililerin kayıtlarına intikal eden vergi inceleme raporları hakkında gerekli tarhiyat ve bildirim işlemlerinin yapılması kuralı ile teklif kararlarından yararlanılabilecektir. veya bu tarihten sonra vergi dairesine bildirilmesi ve belirlenen tutarın belirtilen süre içinde ödenmesi.

Bu düzenleyici kararlardan yararlanacak mükellefler, Vergi Usul Kanununda yer alan uzlaşma, ön takdir uzlaşması, vergi cezalarında indirim, Gümrük Kanununda yer alan uzlaşma, Kabahatler Kanununda yer alan avans indirimi ve vergi indirimlerinden yararlanamayacaklardır. Devlet İhale Kanunu.

Taban ve vergi artışı

Teklifte vergi matrahı ve vergi artışı da düzenlenmiştir.

Mükellefler tarafından çeşitli nedenlerle eksik beyan edilen veya beyan edilmeyen geçmiş yıl kazançlarının mutlak oran ve tutarlar dahilinde beyan edilmesi sağlanmaktadır. Bu şekilde beyan edilecek gelirlere uygulanacak oran ve fiyatların tespitinde ekonomik gelişmelere paralel olarak belirlenen esaslar esas alınır.

Buna göre mükellefler, Vergi Usul Kanunu’nda yer alan vergi cezalarına ve gecikme faizlerine tabi olmadan vergilerini ödeyebilecekler. Artan vergi ve aktarmalar için artırılan vergilerin ödenmesi esasına göre vergi incelemesi ve tarhı yapılmayacaktır.

Alt sınırı getirmek

Vergi matrahını artıran mükelleflerin beyan edeceği matrahlar için verginin hesaplanacağı asgari fiyatlar belirlenir. Bilgi dışında kalması nedeniyle vergi matrahının bulunmadığı durumlarda, mükellefler tarafından beyan edilen matrahlara uygulanan oranlar sonucunda bulunan matrahlara bir alt sınır getirilir.

Kurumlar vergisi mükellefleri artırdıkları kurumlar vergisi matrahlarına ek olarak ilgili kanuna göre vergi tevkifatına tabi olan faiz ve iratları üzerinden tevkif edilen vergileri de artırmakla yükümlüdürler.

Vergi tabanını artırmaları gerekecek

Gelir (stopaj) vergisi ile kurumlar (stopaj) vergisi ve matrah artırım kararları alınır. Bundan yararlanan mükellefler için artırılan vergiyi ödemeyi kabul ettikleri vergi transferleri ile ilgili olarak gelir (stopaj) vergisi inceleme ve tarhı yapılmayacaktır.

Gelir ve kurumlar vergisi kanunları uyarınca, kar dağıtımına dayalı ödemeler veya merkeze intikal eden bedel üzerinden yapılması gereken vergi tevkifatı kararlarına istinaden yönetmelik kapsamında matrahını artıranlar, kurumlar vergisi matrahını da artırmak zorunda kalacak.

Hesaplanan KDV, indirimlerden önceki vergi fiyatı olacaktır.

Katma değer vergisi mükellefleri, vergi artışlarını yapıp ödemeleri halinde, artırdıkları dönemler için KDV yönünden vergi inceleme ve tarhına tabi tutulmayacaklardır. Artışa esas tutar, yıl içinde verilen katma değer vergisi beyannamelerinde yer alan “hesaplanan katma değer vergisi”nin yıllık toplamı olacaktır. Hesaplanan KDV, kesintilerden önceki vergi tutarı olacaktır.

Yönetmelikten yararlanamayanlar

Teklif, vergi matrahı ve vergi artışına ilişkin olarak mükelleflerin dikkate alacağı diğer hususları da düzenlemektedir. Vergi matrahını veya vergisini artıran ve bu konudaki hükümleri yerine getiren mükelleflerin defter ve belgeleri incelenmeyecek ve artırıma konu olan vergilere ilişkin herhangi bir değerlendirme yapılmayacaktır.

Bu düzenlemeye göre matrah veya vergi artışı, yayım tarihinden önce başlanan vergi inceleme ve takdir işlemlerinde sorun teşkil etmeyecektir. Ancak, konuya ilişkin inceleme yapma hakkına ilişkin kararların gizli kalması kaydıyla, vergi inceleme ve takdir işlemlerinin, yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren 7 iş günü içinde sonuçlandırılmaması halinde bu işlemlere devam edilmeyecektir. Bu süre içinde tamamlanan vergi incelemelerine ilişkin ön mutabakat talepleri değerlendirmeye alınmayacaktır.

12 eşit taksitte ödenir

Defterleri, kayıtları ve belgeleri yok edenler veya defter sayfalarını yok edip yerine başka yapraklar koyanlar veya yaprak koymayanlar veya belgelerin asıllarını veya suretlerini tamamen veya kısmen sahte olarak düzenleyenler Vergi Usul Kanunu’nda yer alan bazı fiilleri işleyenler, terör yanılgısına dayanarak karar verebilmektedir. Adı geçen merciler, genel kolluk kuvvetleri veya Mali Suçları Araştırma Kurulu tarafından terör örgütlerine veya terör örgütü olduğu tespit edilen yapı, oluşum veya kümelere üyelik, mensubiyet, mensubiyet veya mensubiyet gerekçesiyle yürütülen soruşturma ve kovuşturmalar kapsamında. Milli Güvenlik Kurulu tarafından devletin milli güvenliğine karşı faaliyet göstermek. Terörün finansmanı hatası veya aklama suçu kapsamında soruşturma ve araştırma yapmaları istenenler, bu Yönetmeliğin matrah veya vergi artışına ilişkin kararlarından yararlanamayacak. Matrah ve vergi artışı üzerinden hesaplanan vergilerin aylık en fazla 12 eşit taksitle ödenmesi gerekecek.

1000 lira damga vergisi alınacak

Damga vergisi, vergi matrahı ve vergi artışı sonucu tahakkuk eden vergilerin ilk taksiti ödeme süresi içinde ödenecektir.

Matrah ve vergi artışlarına ilişkin beyannamelerden 1000 lira damga vergisi alınacak ve bu vergi indirim hesabında dikkate alınmayacaktır.

İş kayıtlarının düzeltilmesi

Kayıt dışı faaliyetlerin kayıt altına alınabilmesi için işletmelerde bulunmasına rağmen kayıtlara yansımayan emtia, makine, teçhizat ve demirbaşların kayıtlara alınmasına yönelik düzenlemeler yapılmaktadır.

Buna göre, gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri, işyerlerinde bulunmasına rağmen sicillerinde yer almayan emtia, makine, teçhizat ve demirbaşları kendileri veya bağlı oldukları meslek kuruluşları tarafından belirlenecek rayiç değeri ile kayda alabilecekler. Yönetmelikte öngörülen süreler içinde envanter listesi ile vergi dairelerine bildirimde bulunmak suretiyle.

Kayıt ve beyannamelerine intikal etmeleri mümkündür.

Defter tutan mükellefler, asıl bilançoya göre, faaliyetlerinde kaydettikleri mal, makine, teçhizat ve demirbaşlar için iki ayrı karşılık hesabı açacak. Mal karşılığı, ortaklara dağıtılması veya işletmenin tasfiyesi halinde sermayenin bir unsuru sayılacağı için vergilendirilmeyecektir.

Gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerine, sicillerini iyileştirmek amacıyla, fiilen kayıtlarında bulunmayan mal, makine, teçhizat ve demirbaşlarını fatura düzenleyerek ve her türlü vergi yükümlülüklerini yerine getirerek, sicillerine ve beyannamelerine ibraz etmeleri sağlanır. yükümlülükler.

Başvuru süresi içerisinde ödenmesi gerekmektedir.

Bilançonun aslına göre defter tutan kurumlar vergisi mükellefleri, işyerlerinde bulundurmadıkları nakit tutarları, ortaklarından olan borçları ve net alacaklarını vergi dairelerine beyan ederek kayıtlarını düzeltebilecekler. 31 Aralık 2022 prestijiyle bilançolarında görülmesine rağmen ortaklara borçlu oldukları bedellerin ortası. Bu kapsamda beyan edilen tutarlar üzerinden yüzde 3 oranında verginin dönem içinde hesaplanarak ödenmesi gerekecek. beyannamenin verilmesi.

SGK alacakları yapılandırıldı

Teklifle birlikte kesinleşen SGK alacaklarına yeniden yapılandırma imkanı da getiriliyor.

Buna göre, sigortalılık durumlarından kaynaklanan, başvuru tarihinde sigorta primi, emeklilik kesintisi ve kurumlar vergisi, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik güçlendirme primi, prestij mevzuatına göre ödenmemiş olan isteğe bağlı sigorta primleri ve toplum sigortası primleri, ilgili kanunlar gereğince SGK tarafından takip edilmektedir. Damga vergisi, özel işlem vergisi ve eğitim katkısı asılları üzerinden hesaplanacak tutar ile bu alacakların ödeme dönemlerinin bitiminden bu alacaklara kadar geçen süre için Yİ-ÜFE aylık kurları üzerinden hesaplanacak tutar ise; Yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren bu alacaklara uygulanan gecikme cezası ve gecikme zammı belirtilen süre ve şekilde ödenir. Tüm ikincil alacakların tahsilinden feragat edilecektir.

Gecikme zammı için feri alacaklar tahsil edilmeyecektir.

Özel nitelikli inşaatlara ait olduğu halde belirtilen başvuru süresinin sonuna kadar patrona bildirilen ön değerlendirme, araştırma veya tespit sonucunda bulunan eksik personel tutarı üzerinden hesaplanan sigorta priminin asılları ve ihale konusu işler, 31 Aralık 2022 tarihine kadar tamamlanan ve bu Yönetmelikten yararlanacak. Alacaklar için gecikme cezası ve gecikme zammı hesaplanan sürenin başlangıcından Yönetmeliğin yayımı tarihine kadar geçen süre için Yİ-ÜFE aylık değişim oranı esas alınarak hesaplanacak fiyat ise, ikincil alacaklar bu alacaklara uygulanan gecikme cezası ve gecikme zammı gibi bedeller tahsil edilmeyecektir.

Teklifle, 31 Aralık 2022 tarihinden önce işlenen ve yeniden yapılandırma son tarihine kadar bildirilen fiillere ilişkin idari para cezaları da yapılandırılacak.

31 Aralık 2022 ve önceki dönemlere ait ilk taksit son ödeme tarihine kadar tahakkuk edecek SGK alacakları, yeniden yapılandırma için son başvuru tarihine kadar başvuruda bulunulması kaydıyla yeniden yapılandırma kapsamına alınacak.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

-
Başa dön tuşu
escort
istanbul escort
istanbul escort
istanbul escort
istanbul escort
istanbul escort
adalar escort
arnavutköy escort
ataşehir escort
avcılar escort
bağcılar escort
bahçelievler escort
bakırköy escort
başakşehir escort
bayrampaşa escort
beşiktaş escort
beykoz escort
beylikdüzü escort
beyoğlu escort
büyükçekmece escort
çatalca escort
çekmeköy escort
esenler escort
esenyurt escort
eyüp escort
fatih escort
gaziosmanpaşa escort
güngören escort
kadıköy escort
kağıthane escort
kartal escort
küçükçekmece escort
maltepe escort
pendik escort
sancaktepe escort
sarıyer escort
şile escort
silivri escort
şişli escort
sultanbeyli escort
sultangazi escort
tuzla escort
ümraniye escort
üsküdar escort
zeytinburnu escort
istanbul escort